Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Zásady GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Chráníme veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás důležité.

Městys Stará Říše

Kontaktní poštovní adresa: Stará Říše 124, 588 67

Elektronická adresa: umstararise@stararise.cz

Identifikátor datové schránky: vcxbgan

je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné městyse během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je městys („Internetové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů ze strany městyse během plnění smluv (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností městyse, (iv) zpracování osobních údajů za účelem výkonu veřejné moci, která byla městysi svěřena, (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů městyse a (vi) na zpracování osobních údajů prováděné městysem na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností obcí zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění právních povinností (zejména evidence obyvatel, povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Výkon veřejné moci, který byl městysi svěřen (vydávání místních vyhlášek, rozhodnutí ve správním řízení a podobně);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů městyse, například ochrana Internetových stránek a sítě městyse před zneužitím);
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo e-mailů (zejména v případě Vašeho zájmu o informace o dění v městysi);
 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s dodavateli, nájemci a podobně);

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Městys je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:

Údaje subjektů údajů

1. Údaje vedoucí k přímé identifikaci fyzické osoby („FO“)

Do této skupiny lze zařadit informace, které jsou jednoznačně ztotožnitelné s konkrétní FO. Příkladem může být: Příjmení, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo pas atd.

2. Další údaje, které jsou o FO shromažďovány

Například informace o rodičích, dětech, svědcích, opatrovníkovi, omezení svéprávnosti, stav, údaje o matričních událostech, údaje o matričních skutečnostech, údaje uvedené v podkladových listinách, číslo účtu. IČO, DIČ.

3. Zvláštní kategorie osobních údajů

Biometrické údaje: digitální zpracování fotografie a podpisu.

4. Kontaktní údaje, pokud byly dobrovolně poskytnuty – e-mail, mobilní telefon.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte obci souhlas se zpracováním osobních údajů například pro účely zasílání informací o chodu městyse, akcích v městysi pořádaných, pro účely usnadnění komunikace s představiteli městyse, a podobně, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Městysi jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Městys je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a případných obchodních partnerů městyse a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s městysem, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije obec za účelem plnění smluv s obchodními partnery.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Doba zpracování vyplývá z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená a dále po dobu, po kterou je městys povinný jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností a výkon veřejné moci, která byla městysi svěřena

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů/ e-mailů jsou-li využívány

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás MĚSTYS zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás městys zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Městys opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, správce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování neukládá městysi zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po městysi požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby městys Vaše osobní údaje, které zpracovával na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, městys Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů městyse. V případě, že městys  neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Městys si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu obecního úřadu nebo emailem na poverenec@telcsko.cz. Případně se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FairDataProfessionals a.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jana Duchková

T: +420 255 000 376

M: +420 608 275 474

E: jana.duchkova@fairdata.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.