Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Základní informace

Základní informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Městys Stará Říše

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu

Klikněte sem pro zobrazení organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Stará Říše 124
588 67

Tel.  +420 567 377 028
email: umstararise@stararise.cz
ID Datové schránky: vcxbgan  

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

KB Jihlava č.ú.3622681/0100

ČSOB č.ú. 196560690/0300  - voda a zneč. vod

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00286648

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 00286648

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci "Rozpočty"

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete získat osobně na úřadě městyse, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.

Stará Říše 124
588 67

Tel.  +420 567 377 028
email: stararise@volny.cz,umstararise@stararise.cz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Úřad městyse Stará Říše
Stará Říše 124

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí MěÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje v oblasti samostatné působnosti rada města. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Název příslušného formuláře, způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Úřadu městyse.

Formuláře můžete také získat na:

https://portal.gov.cz/

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník zatím nebyl zadán

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy můžete vidět v sekci "ÚŘEDNÍ DESKA"

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

  • ZŠ Stará Říše
  • MŠ Stará Říše